Home | terug | © geregistreerd
tanslation:

Vlinderkas Actueel

Concept

Het concept van de Vlinderhof bestaat uit het inrichten van een bestaande kas als overdekte heemtuin. In de overdekte heemtuin worden voor de omgeving karakteristieke landschapselementen aangelegd. Deze landschapselementen kunnen onder meer zijn:
 • meanderende beek met waterplanten en oeverplanten
 • een of meerdere poelen met moerasplanten
 • bloemrijke graslanden (wegbermen, dijken): verschillende typen (van vochthoudende, zware, kleiige en kalkrijke bodem en van droge, zandige en zure bodem (uitgeloogd duin))
 • houtwallen
 • hagen
 • zoom/mantelvegetatie (rand van bos)
 • 'holle' wandelpaden

Bijzonderheden:

 • beek stroomt kas in en uit (inclusief beekbewoners (planten en dieren))
 • vogels en vliegende insecten kunnen kas in en uit via openstaande ramen (en deuren)
 • amfibieĆ«n, reptielen en kleine zoogdieren kunnen via speciale openingen kas in en uit
  (o.a. kikkers, padden, salamanders, muizen, egels, etc.) (openingen afsluitbaar in geval van plagen)

Om ook een aantrekkelijke buitenkant van de kas te krijgen kan de kas worden ingepakt in een natuurlijke begroeiing. Hierbij dient wel te worden gezorgd voor voldoende licht in de kas (zuidzijde van opstaande ramen bekalken, noordzijde niet). De kas is het grootste deel van het jaar open. Alleen in de periode waarin de vlinderpoppen uitkomen is de kas tijdelijk dicht. Op een of twee momenten (bv. langste dag van het jaar 21 juni) wordt het dak van de kas geopend en kunnen alle inmiddels uitgekomen dieren de natuur in. Bij de opening van de kas worden onder meer scholen, buurtbewoners en pers uitgenodigd.

De overdekte heemtuin wordt door middel van aanplant van bomen en struiken en inzaai van grassen en kruiden zodanig ingericht dat er voor zoveel mogelijk dier- en plantensoorten een geschikte leefomgeving ontstaat waarin bijvoorbeeld vlinders hun gehele levenscyclus kunnen doorlopen. Hierdoor ontstaan op den duur wellicht levensvatbare populaties van bepaalde diersoorten. Voor de aanleg van de landschapselementen worden alleen inheems plantmateriaal en inheemse zaden en zadenmengsels gebruikt.

Wanneer van een bepaalde vlindersoort bekend is dat er geen bronpopulaties in directe omgeving aanwezig is kan worden overwogen deze soort uit te zetten in de heemtuin. Door de vlinders op een bepaald tijdstip los te laten uit de kas vindt herintroductie plaats in Nijmegen en omgeving.
Vlinders loslaten uit de kas heeft alleen zin als de directe omgeving geschikt is voor de losgelaten soorten. Onder meer dient geen gebruik gemaakt te worden van pesticiden en dient het beheer van landschapselementen natuurgericht en vlindervriendelijk te zijn.

De Vlinderhof krijgt educatieve functie voor onder meer scholen uit de buurt. Het onderhoud van de landschapselementen wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale vrijwilligers, scholen, etc. Elk jaar kan een bepaalde planten- en/of diersoort worden gekozen die in dat jaar extra aandacht krijgt.

Voor de realisering van de overdekte heemtuin wordt gedacht aan een kas met de volgende maten:
Oppervlakte kas: circa 3.000 m2
Hoogte kas: circa 3,5 m (3 en 4 m)